BlackBerry Curve 9380 - رسائل الخطأ: BlackBerry Device Software

background image

تاقيبطتلا

232

background image

ةلاسر

أطخلا

ببسلاو

لح

نكمم

أطخلا

101

:

أطخ

يف

قيبطتلا

أطخلا

102

:

اطخ

يف

فلم

Java

أطخلا

106

:

اطخ

يف

ماظن

تاموسرلا

أطخلا

205

:

أطخ

يف

ةمدخ

ةيامحلا

أطخلا

502

:

أطخ

يف

ءاهنإ

ةيلمعلا

أطخلا

503

:

ةلكشم

فلت

تانايبلا

أطخلا

504

:

ةلكشم

فلت

تانايبلا

أطخلا

505

:

BlackBerry Device Software

أطخ

يف

ثيدحتلا

أطخلا

507

:

أطخ

يف

فلم

قيبطتلا

أطخلا

508

:

روثعلا

ىلع

رصنع

ريغ

حلاص

أطخلا

512

:

أطخ

يف

ماظنلا

أطخلا

523

:

BlackBerry Device Software

أطخ

أطخلا

525

:

اطخ

يف

ماظنلا

أطخلا

526

:

رصنع

ماه

دوقفم

أطخلا

527

:

رصنع

مهم

دوقفم

أطخلا

529

:

فلت

ماظن

فلملا

أطخلا

532

:

أطخ

يف

قيبطتلا

أطخلا

543

:

ماظن

فلم

ريغ

قباطتم

أطخلا

552

:

ةحاسم

نيزخت

ريغ

ةيفاك

ءانثأ

ءدب

ليغشتلا

أطخلا

561

:

أطخ

يف

قيبطتلا

أطخلا

602

:

أطخ

يف

قيبطتلا

أطخلا

603

:

أطخ

يف

قيبطتلا

لواح

ذيفنت

دحأ

نيءارجإلا

نييلاتلا

:

دعأ

نييعت

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

.

اذإ

تلظ

ةلاسر

أطخلا

رهظت

دعب

ةداعإ

نييعت

كفتاه

،يكذلا

دعأف

ليمحت

BlackBerry Device

Software

.

موقت

ةيلمع

ةداعإ

ليمحتلا

فذحب

تانايب

كفتاه

يكذلا

.

أطخلا

200

:

BlackBerry Device Software

أطخ

أطخلا

545

:

ماظن

فلم

ريغ

قباطتم

لواح

ذيفنت

دحأ

نيءارجإلا

نييلاتلا

:

دعأ

نييعت

كفتاه

يكذلا

.

اذإ

تلظ

ةلاسر

أطخلا

رهظت

دعب

ةداعإ

نييعت

كفتاه

،يكذلا

دعأف

ليمحت

BlackBerry Device

Software

.

موقت

ةيلمع

ةداعإ

ليمحتلا

فذحب

تانايب

كفتاه

يكذلا

.

ليلد

مدختسملا

تاقيبطتلا

233

background image

ةلاسر

أطخلا

ببسلاو

لح

نكمم

اذإ

تلظ

ةلاسر

أطخلا

رهظت

دعب

ةداعإ

ليمحت

BlackBerry Device Software

،

لصتاف

رفومب

ةمدخلا

ةيكلساللا

كيدل

.

أطخلا

203

:

مت

ءاهنإ

ةيلمع

قيبطتلا

دعأ

نييعت

كفتاه

يكذلا

.

أطخلا

501

:

فلت

ةركاذلا

أطخلا

517

:

ضراعت

ةزهجألا

/

جماربلا

أطخلا

547

:

ةلكشم

يف

ةزهجألا

وأ

ماظنلا

ىجري

لاصتالا

رفومب

ةمدخلا

ةيكلساللا

.

أطخلا

513

:

لواح

مدختسملا

ةداعإ

نييعت

فتاهلا

يكذلا

دعب

زواجت

ددع

تالواحملا

حومسملا

اهب

ةباتكل

ةملك

رسلا

.

دنع

ثودح

اذه

،أطخلا

متي

فذح

تانايب

فتاهلا

يكذلا

ةفاك

يدافتل

لوصولا

ريغ

حّرصملا

هب

ىلإ

تامولعملا

ةصاخلا

كب

.

اذإ

ناك

باسح

كديرب

ينورتكلإلا

مدختسي

BlackBerry Enterprise Server

،

دقف

نوكي

لوؤسملا

اًرداق

ىلع

رييغت

تارايخ

نم

اهنأش

ليلقت

لامتحا

روهظ

ةلاسر

أطخلا

هذه

ًةيناث

.

ديزمل

نم

،تامولعملا

لصتا

لوؤسملاب

.

لواح

ذيفنت

دحأ

نيءارجإلا

نييلاتلا

:

دعأ

ليمحت

BlackBerry Device Software

.

موقت

ةيلمع

ةداعإ

ليمحتلا

فذحب

تانايب

كفتاه

يكذلا

.

اذإ

تلظ

ةلاسر

أطخلا

رهظت

دعب

ةداعإ

ليمحت

BlackBerry Device Software

،

لصتاف

رفومب

ةمدخلا

ةيكلساللا

كيدل

.

أطخلا

576

:

ةلكشم

يف

ةسايس

IT

لصتا

لوؤسملاب

.

تامولعملا

ةقلعتملا

BlackBerry Device Software

,

238

ءدب

مادختسا

:

ةيامحلا

,

ةداعإ

نييعت

كفتاه

يكذلا

,

284

دعأ

ليمحت

BlackBerry Device Software

مادختساب

BlackBerry Desktop Software

لبق

نأ

أدبت

:

لبق

ةداعإ

ليمحت

BlackBerry Device Software

،

مق

ليزنتب

تيبثتو

ثدحأ

رادصإ

نم

BlackBerry Desktop Software

.

دق

نيعتي

كيلع

ةداعإ

ليمحت

BlackBerry Device Software

ّلحل

ةيضق

ةينف

.

دق

قرغتست

ةداعإ

ليمحت

BlackBerry Device Software

ىتح

ةعاس

.

لالخ

اذه

،تقولا

ال

كنكمي

عطق

لاصتا

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

رتويبمكلاب

.

ةظحالم

:

دق

ال

نوكت

اًرداق

ىلع

خسن

تانايب

كفتاه

يكذلا

اًيطايتحا

ءانثأ

ةداعإ

ليمحت

BlackBerry Device Software

ّلحل

ةلكشم

،ةينف

لثم

أطخ

يف

قيبطت

.

1

.

مق

ليصوتب

كفتاه

يكذلا

رتويبمكلاب

.

2

.

حتفا