BlackBerry Curve 9380 - حول التعارضات في المزامنة

background image

،ينورتكلإلا

كنكميف

-

ىلع

فتاهلا

-

نييعت

ةيولوألا

لئاسرل

ديربلا

ينورتكلإلا

ىلع

كفتاه

يكذلا

وأ

لئاسرل

ديربلا

ينورتكلإلا

ىلع

رتويبمكلا

دنع

ثودح

ضراعت

يف

حالصإ

ديربلا

ينورتكلإلا

.

ليلد

مدختسملا

ميوقتلا

163

background image

اذإ

تيرجأ

ةنمازم

تانايبل

مظنملا

مادختساب

ةنمازملا

ةيكلساللا

،تانايبلل

نوكتسف

تانايبل

مظنملا

ىلع

رتويبمكلا

ةيولوألا

ىلع

تانايب

مظنملا

ىلع

كفتاه

يكذلا

دنع

ثودح

ضراعت

يف

ةنمازم

تانايبلا

.

يصوت

Research In Motion

كنأب

موقت

لكشب

مظتنم

ءاشنإب

فلم

خسن

يطايتحا

هظفحو

ىلع

رتويبمكلا

صاخلا

،كب

ال

اميس

لبق

ثيدحت

يأ

جمانرب

.

دق

حيتي

كل

ظافتحالا

فلمب

خسن

يطايتحا

ثّدحم

ىلع

كزاهج

رتويبمكلا

ةداعتسا

تانايب

كفتاه

يكذلا

يف

لاح

هنادقف

وأ

هتقرس

وأ

هفلت

ببسب

ةلكشم

ريغ

ةعقوتم

.

تامولعملا

ةقلعتملا

ضعب

فرحألا

يف

تالاخدإ

ميوقتلا

ال

رهظت

لكشب

حيحص

دعب

ةنمازملا

,

172

ةنمازم

تانايب

مظنملا

ربع

ةكبشلا

ةيكلساللا

,

164

ةنمازم

تانايب

مظنملا

ربع

ةكبشلا

ةيكلساللا

لبق

نأ

أدبت

:

يصوت

Research In Motion

كنأب

موقت

لكشب

مظتنم

ءاشنإب

فلم

خسن

يطايتحا

هظفحو

ىلع

رتويبمكلا

صاخلا

،كب

ال

اميس

لبق

ثيدحت

يأ

جمانرب

.

دق

حيتي

كل

ظافتحالا

فلمب

خسن

يطايتحا

ثّدحم

ىلع

كزاهج

رتويبمكلا

ةداعتسا

تانايب

كفتاه

يكذلا

يف

لاح

هنادقف

وأ

هتقرس

وأ

هفلت

ببسب

ةلكشم

ريغ

ةعقوتم

.

اذإ

تريغ

دحأ

رصانع

تانايب

مظنملا

ىلع

كفتاه

يكذلا

BlackBerry

تريغو

رصنعلا

هسفن

يف

قيبطت

ديربلا

ينورتكلإلا

دوجوملا

ىلع

رتويبمكلا

صاخلا

،كب

نوكتسف

تانايبل

مظنملا

ةدوجوملا

ىلع

رتويبمكلا

ةيولوألا

ىلع

تانايب

مظنملا

ةدوجوملا

ىلع

كفتاه

يكذلا

.

1

.

يف

قيبطت

تاهج

لاصتالا

وأ

قيبطت

ميوقتلا

وأ

قيبطت

ماهملا

وأ

ةحول

،ةركذملا

طغضا

ىلع

حاتفم

<

تارايخلا

.

2

.

دنع

،ةرورضلا

رقنا

قوف

ميوقت

وأ

ةحئال

تاهج

لاصتا

.

3

.

ددح

عبرم

رايتخالا

ةنمازملا

ةيكلساللا

.

4

.

طغضا

حاتفم

<

ظفح

.

اذإ

تمدختسا

BlackBerry Internet Service

،

بجيف

نأ

مدختست

BlackBerry Desktop Software

ةنمازمل

تانايب

ميوقتلا

.

لوصحلل

ىلع

ديزم

نم

،تامولعملا

عجار

مسق

ةدعاسملا

رفوتملا

يف

BlackBerry Desktop Software

.

تامولعملا

ةقلعتملا

ضعب

فرحألا

يف

تالاخدإ

ميوقتلا

ال

رهظت

لكشب

حيحص

دعب

ةنمازملا

,

172

لوح

تاضراعتلا

يف

ةنمازملا

,

163

ةرادإ

تاضراعت

ةنمازم

تانايبلا

كنكمي

رييغت

ةقيرط

لح

تاضراعتلا

يتلا

ثدحت

ءانثأ

ةنمازم

تانايب

،مّظنملا

كلذو

فاقيإب

ليغشت

ةنمازم

تانايبلا