עזרה BlackBerry Curve 9380

background image

BlackBerry Curve 9380 Smartphone

הסרג

:

7.1

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2012-09-20

SWD-20120920113752206

background image

ןכות

הרזע

הריהמ

...................................................................................................................................................

9

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

........................................................................................................

9

םיאשונ

םיירלופופ

..............................................................................................................................

28

תוצע

תוצופנ

......................................................................................................................................

32

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

...........................................................................................................................

40

םיפיט

ירוציקו

ךרד

........................................................................................................................................

44

תוצע

:

עוציב

תולועפ

תוריהמב

..............................................................................................................

44

תוצע

:

תכראה

ייח

הללוסה

...................................................................................................................

45

תוצע

:

שופיח

םימושיי

.........................................................................................................................

46

תוצע

:

יוניפ

חטש

רובע

הקיזומה

,

תונומתה

,

ינוטרס

ואדיווה

םיצבקהו

ךלש

...................................................

47

תוצע

:

יוניפ

חטש

ידכ

בטמל

תא

יעוציב

ןופלטה

םכחה

..............................................................................

48

תוצע

:

ןוכדע

הנכותה

...........................................................................................................................

49

תוצע

:

הרימש

לע

תוחיטב

עדימ

.............................................................................................................

49

םיפיט

:

לוהינ

םינווחמ

..........................................................................................................................

50

ירוציק

ךרד

:

ןופלט

..............................................................................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

הדלקה

תועצמאב

תדלקמה

לש

ךסמ

עגמה

.............................................................................

51

ירוציק

ךרד

:

הידמ

...............................................................................................................................

52

ןורתפ

תויעב

:

ירוציק

ךרד

.....................................................................................................................

53

ןופלט

..........................................................................................................................................................

54

דציכ

עצבל

:

ןופלט

..............................................................................................................................

54

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

............................................................................................................................

72

תודוקפ

תוילוק

.............................................................................................................................................

76

דציכ

עצבל

:

תודוקפ

תוילוק

..................................................................................................................

76

ןורתפ

תויעב

:

תודוקפ

תוילוק

...............................................................................................................

78

תועדוה

........................................................................................................................................................

80

תוארוה

שומיש

:

םושיי

'

תועדוה

'

............................................................................................................

80

background image

ןורתפ

תויעב

:

םושיי

תועדוה

...............................................................................................................

116

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

.....................................................................................................................

122

דציכ

עצבל

:

םיצבק

...........................................................................................................................

122

ןורתפ

תויעב

:

םיצבק

.........................................................................................................................

129

הידמ

.........................................................................................................................................................

130

תוארוה

שומיש

:

הידמ

........................................................................................................................

130

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

...........................................................................................................................

148

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

............................................................................................................................

152

דציכ

עצבל

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

................................................................................................

152

ןורתפ

תויעב

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

.............................................................................................

156

ןפדפד

.......................................................................................................................................................

157

דציכ

עצבל

:

ןפדפד

............................................................................................................................

157

ןורתפ

תויעב

:

ןפדפד

.........................................................................................................................

170

חול

הנש

.....................................................................................................................................................

171

דציכ

עצבל

:

חול

הנש

.........................................................................................................................

171

ןורתפ

תויעב

:

חול

הנש

......................................................................................................................

180

ישנא

רשק

..................................................................................................................................................

182

דציכ

עצבל

:

ישנא

רשק

......................................................................................................................

182

ןורתפ

תויעב

:

ישנא

רשק

....................................................................................................................

191

ןועש

..........................................................................................................................................................

193

דציכ

עצבל

:

ןועש

..............................................................................................................................

193

ןורתפ

תויעב

:

ןועש

...........................................................................................................................

197

תומישמ

םירכזמו

.........................................................................................................................................

198

תריצי

המישמ

וא

רכזמ

.......................................................................................................................

198

תחילש

המישמ

וא

רכזמ

.....................................................................................................................

198

יוניש

וא

הקיחמ

לש

המישמ

וא

רכזמ

....................................................................................................

198

background image

יוניש

סוטטס

המישמ

.........................................................................................................................

199

תרתסה

תומישמ

ומלשוהש

.................................................................................................................

199

תגצה

תומישמ

חולב

הנשה

.................................................................................................................

199

ןורכנס

תומישמ

םירכזמו

....................................................................................................................

200

תודוא

תוירוגטק

...............................................................................................................................

202

גוויס

שיא

רשק

,

המישמ

וא

רכזמ

יפל

הירוגטק

.......................................................................................

202

תריצי

הירוגטק

רובע

ישנא

רשק

,

תומישמ

וא

םירכזמ

..............................................................................

202

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

........................................................................................

203

הדלקה

......................................................................................................................................................

204

דציכ

עצבל

:

הדלקה

...........................................................................................................................

204

ןורתפ

תויעב

:

הדלקה

........................................................................................................................

213

תדלקמ

......................................................................................................................................................

215

דציכ

עצבל

:

תדלקמ

..........................................................................................................................

215

הפש

..........................................................................................................................................................

219

דציכ

עצבל

:

הפש

..............................................................................................................................

219

ןורתפ

תויעב

:

הפש

...........................................................................................................................

221

תגוצת

ךסמ

................................................................................................................................................

222

דציכ

עצבל

:

תגוצת

ךסמ

.....................................................................................................................

222

ןורתפ

תויעב

:

תגוצת

ךסמ

..................................................................................................................

226

תייגולונכט

GPS

..........................................................................................................................................

228

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

GPS

..............................................................................................................

228

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

GPS

...........................................................................................................

229

ןפצמ

.........................................................................................................................................................

231

דציכ

עצבל

:

ןפצמ

.............................................................................................................................

231

תופמ

.........................................................................................................................................................

233

דציכ

עצבל

:

תופמ

.............................................................................................................................

233

המאתה

תישיא

:

תופמ

.......................................................................................................................

237

background image

ןורתפ

תויעב

:

תופמ

..........................................................................................................................

239

םימושיי

.....................................................................................................................................................

240

דציכ

:

םימושיי

..................................................................................................................................

240

ןורתפ

תויעב

:

םימושיי

.......................................................................................................................

242

BlackBerry ID

...........................................................................................................................................

246

תוארוה

שומיש

:

BlackBerry ID

..........................................................................................................

246

BlackBerry Device Software

......................................................................................................................

248

דציכ

עצבל

:

BlackBerry Device Software

..........................................................................................

248

ןורתפ

תויעב

:

BlackBerry Device Software

........................................................................................

250

לוהינ

םירוביח

.............................................................................................................................................

252

תשר

תדיינ

......................................................................................................................................

252

תייגולונכט

Wi-Fi

..............................................................................................................................

259

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

...............................................................................................................................

269

דציכ

עצבל

:

הדוקנ

המח

תדיינ

.............................................................................................................

269

ןורתפ

תויעב

:

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

.................................................................................................

272

תייגולונכט

Bluetooth

.................................................................................................................................

273

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

Bluetooth

......................................................................................................

273

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

Bluetooth

...................................................................................................

280

תייגולונכט

NFC

.........................................................................................................................................

283

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

NFC

..............................................................................................................

283

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

NFC

...........................................................................................................

289

תרש

הידמ

..................................................................................................................................................

291

תוארוה

שומיש

:

תרש

הידמ

................................................................................................................

291

םירזיבא

םימכח

...........................................................................................................................................

293

תודוא

םושייה

'

םירזיבא

םימכח

'

.........................................................................................................

293

background image

תרדגה

ןגעמ

שדח

.............................................................................................................................

293

יוניש

ליפורפ

ןגעמ

............................................................................................................................

293

תקיחמ

ליפורפ

ןגעמ

רומש

.................................................................................................................

294

חתמה

הללוסהו

...........................................................................................................................................

295

דציכ

עצבל

:

חתמ

הללוסו

...................................................................................................................

295

ןורתפ

תויעב

:

חתמ

הללוסו

.................................................................................................................

299

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

............................................................................................................................

300

תוארוה

שומיש

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

..........................................................................................

300

ןורתפ

תויעב

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

.............................................................................................

305

שופיח

.......................................................................................................................................................

307

דציכ

עצבל

:

שופיח

............................................................................................................................

307

ןורתפ

תויעב

:

שופיח

.........................................................................................................................

311

החטבא

......................................................................................................................................................

312

דציכ

עצבל

:

החטבא

..........................................................................................................................

312

ןורתפ

תויעב

:

החטבא

.......................................................................................................................

342

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

............................................................................................................................

344

הלעפה

,

הגצה

,

החילש

וא

הקיחמ

לש

חוד

יטסונגאיד

..............................................................................

344

הלבק

,

הקיחמ

,

וא

רוזחש

לש

רפס

תוריש

..............................................................................................

344

תרדגה

ןעמנ

תרירב

לדחמה

רובע

תוחוד

הקידב

.....................................................................................

345

רותיא

רפסמ

םגדה

לש

ןופלטה

םכחה

תאו

הסרגה

לש

BlackBerry Device Software

.................................

345

ןיא

יתורשפאב

ליעפהל

וא

חולשל

חוד

הקידב

........................................................................................

345

ןורכנס

.......................................................................................................................................................

347

דציכ

עצבל

:

ןורכנס

...........................................................................................................................

347

ןורתפ

תויעב

:

ןורכנס

.........................................................................................................................

350

תויורשפא

תושיגנ

........................................................................................................................................

352

דציכ

עצבל

:

תושיגנ

...........................................................................................................................

352

background image

ןובשחמ

.....................................................................................................................................................

358

שומיש

ןובשחמב

..............................................................................................................................

358

תרמה

תדיחי

הדימ

............................................................................................................................

358

ןולימ

םיחנומ

..............................................................................................................................................

359

העדוה

תיטפשמ

..........................................................................................................................................

361

background image

הרזע

הריהמ

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

לבק

עדימ

לע

םימושיי