BlackBerry Curve 9380 - Dodawanie, zmiana lub usuwanie notatek dziennika połączeń

background image

Dodawanie, zmiana lub usuwanie notatek dziennika połączeń

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

W górnej części ekranu przesuń palcem po ekranie w lewą lub prawą stronę, aby wyświetlić ekran dziennika

połączeń.

3.

Zaznacz dziennik połączeń.

4.

Naciśnij klawisz

key > Pokaż > Historia.

5.

Zaznacz dziennik połączeń.

6.

Naciśnij klawisz

.

• Aby dodać notatkę, kliknij polecenie Dodaj notatki.
• Aby zmienić notatki, kliknij polecenie Edytuj notatki.
• Aby usunąć notatki, kliknij polecenie Edytuj notatki. Naciśnij klawisz

> Wyczyść pole.

7.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Telefon

70