วิธีใช้ BlackBerry Curve 9380

background image

BlackBerry Curve 9380 Smartphone

เวอรชัน: 7.1

คูมือผูใช

background image

เผยแพร: 2012-09-20

SWD-20120920145313497

background image

สารบัญ

วิธีใชฉบับยอ ....................................................................................................................................................... 9

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ ................................................................................................................................... 9
หัวขอยอดนิยม .................................................................................................................................................... 27
เคล็ดลับยอดนิยม .................................................................................................................................................. 31
การแกปญหาทั่วไป ................................................................................................................................................ 37

เคล็ดลับและช็อตคัต ............................................................................................................................................... 42

เคล็ดลับ: การทำสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว ................................................................................................................................ 42
เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ........................................................................................................................... 43
เคล็ดลับ: การคนหาแอปพลิเคชัน .................................................................................................................................. 44
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางสำหรับเพลง รูปภาพ วิดีโอ และไฟลตางๆ ของคุณ ........................................................................................ 44
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางเพื่อทำใหสมารทโฟนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ........................................................................................ 45
เคล็ดลับ: การอัปเดตซอฟตแวร .................................................................................................................................... 46
เคล็ดลับ: การเก็บขอมูลของคุณใหปลอดภัย ........................................................................................................................ 46
เคล็ดลับ: การจัดการสัญลักษณแสดง ............................................................................................................................... 47
ช็อตคัต: โทรศัพท ................................................................................................................................................ 47
ช็อตคัต: การพิมพดวยแปนพิมพแบบทัชสกรีน ..................................................................................................................... 48
ช็อตคัต: มีเดีย .................................................................................................................................................... 49
การแกปญหา: ช็อตคัต ............................................................................................................................................ 49

โทรศัพท ......................................................................................................................................................... 51

วิธีการ: โทรศัพท ................................................................................................................................................. 51
การแกปญหา: โทรศัพท ........................................................................................................................................... 68

คำสั่งเสียง ........................................................................................................................................................ 71

วิธีการ: คำสั่งเสียง ................................................................................................................................................ 71
การแกปญหา: คำสั่งเสียง .......................................................................................................................................... 73

ขอความ .......................................................................................................................................................... 74

วิธีการ: แอปพลิเคชันขอความ ..................................................................................................................................... 74

background image

การแกปญหา: แอปพลิเคชันขอความ ............................................................................................................................. 107

ไฟลและเอกสารแนบ ............................................................................................................................................ 113

วิธีการ: ไฟล ................................................................................................................................................... 113
การแกปญหา: ไฟล ............................................................................................................................................. 119

มีเดีย ........................................................................................................................................................... 121

วิธีการ: มีเดีย ................................................................................................................................................... 121
การแกปญหา: มีเดีย ............................................................................................................................................. 139

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน ................................................................................................................................. 143

วิธีการ: เสียงเรียกเขา, เสียง และการเตือน ........................................................................................................................ 143
การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน .................................................................................................................. 146

เบราเซอร ....................................................................................................................................................... 148

วิธีการ: เบราเซอร .............................................................................................................................................. 148
การแกปญหา: เบราเซอร ........................................................................................................................................ 160

ปฏิทิน ......................................................................................................................................................... 162

วิธีการ: ปฏิทิน ................................................................................................................................................. 162
การแกปญหา: ปฏิทิน ........................................................................................................................................... 170

ผูติดตอ ......................................................................................................................................................... 172

วิธีการ: ผูติดตอ ................................................................................................................................................. 172
การแกปญหา: ผูติดตอ .......................................................................................................................................... 181

นาฬิกา ......................................................................................................................................................... 182

วิธีการ: นาฬิกา ................................................................................................................................................. 182
การแกปญหา: นาฬิกา ........................................................................................................................................... 185

งานและบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................... 187

สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 187
สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 187
เปลี่ยนหรือลบงานหรือบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 187
เปลี่ยนสถานะของงาน ........................................................................................................................................... 188

background image

ซอนงานที่เสร็จแลว ............................................................................................................................................. 188
แสดงงานในปฏิทิน ............................................................................................................................................. 188
การซิงโครไนซงานและบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 189
เกี่ยวกับชนิด .................................................................................................................................................... 190
จัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................... 191
สรางชนิดสำหรับผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ .................................................................................................................. 191
ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ .................................................................................................................... 191

การพิมพ ....................................................................................................................................................... 193

วิธีการ: การพิมพ ............................................................................................................................................... 193
การแกปญหา: การพิมพ ......................................................................................................................................... 201

แปนพิมพ ...................................................................................................................................................... 203

วิธีการ: แปนพิมพ .............................................................................................................................................. 203

ภาษา ........................................................................................................................................................... 207

วิธีการ: ภาษา ................................................................................................................................................... 207
การแกปญหา: ภาษา ............................................................................................................................................ 209

การแสดงบนหนาจอ ............................................................................................................................................ 210

วิธีการ: การแสดงบนหนาจอ .................................................................................................................................... 210
การแกปญหา: การแสดงบนหนาจอ .............................................................................................................................. 214

เทคโนโลยี GPS .............................................................................................................................................. 216

วิธีการ: เทคโนโลยี GPS ...................................................................................................................................... 216
การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS ................................................................................................................................ 217

เข็มทิศ ......................................................................................................................................................... 219

วิธีการ: เข็มทิศ ................................................................................................................................................. 219

แผนที่ .......................................................................................................................................................... 221

วิธีการ: แผนที่ .................................................................................................................................................. 221
ปรับแตง: แผนที่ ................................................................................................................................................ 225
การแกปญหา: แผนที่ ........................................................................................................................................... 227

background image

แอปพลิเคชัน ................................................................................................................................................... 228

วิธีการ: แอปพลิเคชัน ........................................................................................................................................... 228
การแกปญหา: แอปพลิเคชัน ..................................................................................................................................... 230

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 234

วิธีการ: BlackBerry ID ................................................................................................................................... 234

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 236

วิธีการ: BlackBerry Device Software ............................................................................................................. 236
การแกปญหา: BlackBerry Device Software ....................................................................................................... 237

จัดการการเชื่อมตอ .............................................................................................................................................. 239

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ....................................................................................................................................... 239
เทคโนโลยี Wi-Fi ............................................................................................................................................. 245

โหมด Mobile Hotspot .................................................................................................................................. 254

วิธีการ: โหมด Mobile Hotspot .......................................................................................................................... 254
การแกปญหา: โหมด Mobile Hotspot ................................................................................................................... 257

เทคโนโลยี Bluetooth ...................................................................................................................................... 258

วิธีการ: เทคโนโลยี Bluetooth .............................................................................................................................. 258
การแกปญหา: เทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth ............................................................................................................ 265

เทคโนโลยี NFC .............................................................................................................................................. 268

วิธีการ: เทคโนโลยี NFC ...................................................................................................................................... 268
การแกปญหา: เทคโนโลยี NFC ............................................................................................................................... 273

เซิรฟเวอรมีเดีย .................................................................................................................................................. 275

วิธีการ: เซิรฟเวอรมีเดีย ......................................................................................................................................... 275

อุปกรณเสริมสมารท ............................................................................................................................................ 277

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอุปกรณเสริมสมารท ........................................................................................................................ 277
ตั้งคาด็อคใหม .................................................................................................................................................. 277
เปลี่ยนโปรไฟลด็อค ............................................................................................................................................. 277
ลบโปรไฟลด็อคที่บันทึก ........................................................................................................................................ 278

background image

พลังงานและแบตเตอรี่ ........................................................................................................................................... 279

วิธีการ: พลังงานและแบตเตอรี่ ................................................................................................................................... 279
การแกปญหา: พลังงานและแบตเตอรี่ ............................................................................................................................ 282

พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด .................................................................................................................................... 283

วิธีการ: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ........................................................................................................................... 283
การแกปญหา: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ..................................................................................................................... 288

คนหา .......................................................................................................................................................... 290

วิธีการ: การคนหา .............................................................................................................................................. 290
การแกปญหา: การคนหา ........................................................................................................................................ 294

การรักษาความปลอดภัย ......................................................................................................................................... 295

วิธีการ: การรักษาความปลอดภัย ................................................................................................................................. 295
การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย ........................................................................................................................... 323

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................... 325

รัน ดู สง หรือลบรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................. 325
ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ ............................................................................................................................. 325
ตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย ...................................................................................................................... 326
คนหาหมายเลขรุนสมารทโฟนของคุณและเวอรชันของ BlackBerry Device Software ................................................................. 326
ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได .................................................................................................................... 326

การซิงโครไนซ ................................................................................................................................................. 328

วิธีการ: การซิงโครไนซ ......................................................................................................................................... 328
การแกปญหา: การซิงโครไนซ ................................................................................................................................... 330

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง ................................................................................................................................... 332

วิธีการ: ระบบชวยในการเขาถึง .................................................................................................................................. 332

เครื่องคิดเลข .................................................................................................................................................... 337

ใชเครื่องคิดเลข ................................................................................................................................................. 337
แปลงคาหนวยวัด ............................................................................................................................................... 337

คำศัพท ......................................................................................................................................................... 338

background image

ประกาศทางกฎหมาย ............................................................................................................................................ 340

background image

วิธีใชฉบับยอ

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ

คนหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและสัญลักษณแสดง และวิธีการใชปุมบนสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

ภาพรวมของสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

การใสซิมการด มีเดียการด และแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

คูมือผูใช