BlackBerry Curve 9380 - เปิดการเตือน

background image

เปดการเตือน

1.

คลิกไอคอน นาฬิกา บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร แอปพลิเคชัน

2.

กดปุม

> ตั้งคาการเตือน

3.

เลื่อนนิ้วของคุณเพื่อไฮไลต เปด หรือ ทุกวันทำงาน

4.

คลิก ตกลง

สัญลักษณนาฬิกาจะปรากฏขึ้นที่ดานบนของหนาจอหลัก
เมื่อตองการตั้งคาการเตือนเพิ่มเติม หรือตั้งคาการเตือนสำหรับวันใดวันหนึ่งในสัปดาห คุณสามารถกำหนดการเตือนผานแอปพลิเคชันปฏิทินได
ขอมูลที่เกี่ยวของ

ปดสมารทโฟนของคุณ,

281

ตั้งคาการเตือนในปฏิทิน,

164