BlackBerry Curve 9380 - ช็อตคัต: การพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์แบบทัชสกรีน

background image

ช็อตคัต: การพิมพดวยแปนพิมพแบบทัชสกรีน

ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ขึ้นอยูกับภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพที่คุณใช ช็อตคัตบางอยางอาจใชไมได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทแปนพิมพแบบทัชสกรีนที่คุณใช

แสดงแปนพิมพ

แตะที่ฟลดขอความหรือแตะที่ไอคอน แสดงแปนพิมพ ที่ดานลางของหนาจอ

ซอนแปนพิมพ

แตะที่ดานบนของแปนพิมพและเลื่อนนิ้วลงในหนาจออยางรวดเร็ว

แทรกเครื่องหมายจุด (.)

แตะปุม

สองครั้ง ตัวอักษรตัวถัดไปจะเปนตัวพิมพใหญ

แทรกสัญลักษณ at (@) หรือเครื่องหมายจุด (.) ในฟลดอีเมลแอดเดรส

แตะปุม

ทำใหตัวอักษรเปนตัวพิมพใหญ

แตะปุม

แตะที่ปุมตัวอักษร

เปด Caps Lock

แตะปุม

คางไวจนกวาสัญลักษณแมกุญแจจะปรากฏขึ้นบนปุม ในการปด CAP

Lock ใหแตะปุม

อีกครั้ง

พิมพสัญลักษณ

แตะปุม

แตะปุม

แตะสัญลักษณ

พิมพตัวกำกับเสียง

แตะปุมตัวอักษรคางไว คลิกตัวกำกับเสียงที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

พิมพตัวเลขในฟลดขอความ

แตะปุม

แตะที่ปุมหมายเลข

พิมพตัวเลขในฟลดหมายเลข

แตะที่ปุมหมายเลข คุณไมจำเปนตองแตะปุม

หรือ

เปด NUM lock

แตะปุม

คางไวจนกวาสัญลักษณแมกุญแจจะปรากฏขึ้นบนปุม ในการปด NUM

Lock ใหแตะปุม

คูมือผูใช

วิธีใชฉบับยอ

36

background image

ยายเคอรเซอรเพื่อแกไขขอความ

แตะที่ขอความนั้น สมารทโฟน BlackBerry จะแสดงเฟรมรอบเคอรเซอร หากตองการยาย

เคอรเซอรครั้งละหนึ่งตัวอักษร ใหแตะที่เฟรมเคอรเซอรและเลื่อนนิ้วของคุณ

เปลี่ยนภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพ

หากคุณติดตั้งตัวเลือกภาษาที่ปอนสำหรับการพิมพมากกวาหนึ่งภาษา และคุณกำลังใชแปนพิมพ

แบบเต็ม ใหแตะปุมภาษา แตะภาษาที่ปอน