Hỗ trợ BlackBerry Curve 9380

background image

BlackBerry Curve 9380 Smartphone

Phiên bản: 7.1

H

ướ

ng d

ẫn s

dụ

ng

background image

2012-09-20

SWD-20120920150709462

background image

Các nội dung trợ giúp

Trợ giúp nhanh ............................................................................................................................................. 9

Bắt đầu sử dụng: Điện thoại thông minh của bạn ............................................................................................ 9
Các chủ đề phổ biến ................................................................................................................................... 28
Các mẹo phổ biến ....................................................................................................................................... 33
Gỡ rối thông thường .................................................................................................................................... 42

Mẹo và phím tắt .......................................................................................................................................... 47

Mẹo: Thực hiện nhanh công việc ................................................................................................................. 47
Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin ...................................................................................................................... 48
Mẹo: Tìm ứng dụng ..................................................................................................................................... 49
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ cho các tập tin, nhạc, ảnh và phim .......................................................................... 50
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ để tối ưu hóa hiệu suất điện thoại thông minh của bạn ............................................. 51
Mẹo: Cập nhật phần mềm của bạn ............................................................................................................... 52
Mẹo: Giữ thông tin của bạn an toàn ............................................................................................................. 53
Mẹo: Quản lý chỉ báo .................................................................................................................................. 53
Phím tắt: Điện thoại ..................................................................................................................................... 54
Phím tắt: Nhập văn bản bằng bàn phím màn hình cảm ứng .......................................................................... 55
Phím tắt: Đa phương tiện ............................................................................................................................. 56
Gỡ rối: Phím tắt ........................................................................................................................................... 57

Điện thoại ................................................................................................................................................... 58

Cách sử dụng: Điện thoại ............................................................................................................................ 58
Gỡ rối: Điện thoại ........................................................................................................................................ 77

Lệnh thoại .................................................................................................................................................. 81

Cách sử dụng: Lệnh thoại ............................................................................................................................ 81
Gỡ rối: Lệnh thoại ........................................................................................................................................ 83

Tin nhắn ..................................................................................................................................................... 85

Hướng dẫn sử dụng: Ứng dụng thư tín ......................................................................................................... 85

background image

Gỡ rối: ứng dụng Tin nhắn ......................................................................................................................... 122

Tập tin và file đính kèm ............................................................................................................................. 128

Cách sử dụng: Tập tin ............................................................................................................................... 128
Gỡ rối: Tập tin ........................................................................................................................................... 135

Đa phương tiện ......................................................................................................................................... 136

Hướng dẫn sử dụng: Đa phương tiện .......................................................................................................... 136
Gỡ rối: Đa phương tiện .............................................................................................................................. 155

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ........................................................................................................ 159

Cách sử dụng: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo .................................................................................. 159
Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ............................................................................................. 163

Trình duyệt ............................................................................................................................................... 164

Cách sử dụng: Trình duyệt ........................................................................................................................ 164
Gỡ rối: Trình duyệt .................................................................................................................................... 178

Lịch ......................................................................................................................................................... 180

Cách sử dụng: Lịch ................................................................................................................................... 180
Gỡ rối: Lịch .............................................................................................................................................. 189

Danh bạ ................................................................................................................................................... 192

Cách sử dụng: Danh bạ ............................................................................................................................. 192
Gỡ rối: Danh bạ ........................................................................................................................................ 202

Đồng hồ ................................................................................................................................................... 203

Cách sử dụng: Đồng hồ ............................................................................................................................. 203
Gỡ rối: Đồng hồ ........................................................................................................................................ 207

Tác vụ và ghi nhớ ...................................................................................................................................... 208

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................ 208
Gửi tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................. 208
Thay đổi hoặc xóa một tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................ 208
Thay đổi trạng thái của một tác vụ ............................................................................................................. 209

background image

n những tác vụ đã hoàn tất ..................................................................................................................... 209

Hiển thị tác vụ trong lịch ........................................................................................................................... 209
Đồng bộ hóa tác vụ và ghi nhớ .................................................................................................................. 210
Giới thiệu về danh mục .............................................................................................................................. 212
Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................... 212
Tạo một danh mục cho các số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ........................................................................ 212
Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập .................................................................................. 213

Nhập văn bản ........................................................................................................................................... 214

Cách sử dụng: Nhập văn bản ..................................................................................................................... 214
Gỡ rối: Nhập văn bản ................................................................................................................................ 223

Bàn phím ................................................................................................................................................. 225

Cách sử dụng: Bàn phím ........................................................................................................................... 225

Ngôn ngữ ................................................................................................................................................. 229

Cách sử dụng: Ngôn ngữ ........................................................................................................................... 229
Gỡ rối: Ngôn ngữ ...................................................................................................................................... 231

Hiển thị màn hình ..................................................................................................................................... 232

Cách sử dụng: Hiển thị màn hình .............................................................................................................. 232
Gỡ rối: Hiển thị màn hình .......................................................................................................................... 237

Công nghệ GPS ........................................................................................................................................ 239

Cách sử dụng: Công nghệ GPS .................................................................................................................. 239
Gỡ rối: Công nghệ GPS .............................................................................................................................. 241

La bàn ...................................................................................................................................................... 242

Cách sử dụng: La bàn ............................................................................................................................... 242

Bản đồ ..................................................................................................................................................... 244

Cách sử dụng: Bản đồ ............................................................................................................................... 244
Cài đặt riêng: Bản đồ ................................................................................................................................. 248
Gỡ rối: Bản đồ ........................................................................................................................................... 250

background image

ng dụng ................................................................................................................................................. 251

Cách sử dụng: Ứng dụng .......................................................................................................................... 251
Gỡ rối: Ứng dụng ...................................................................................................................................... 253

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 257

Cách thực hiện: BlackBerry ID .................................................................................................................. 257

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 259

Cách sử dụng: BlackBerry Device Software ............................................................................................... 259
Gỡ rối: BlackBerry Device Software ........................................................................................................... 261

Quản lý kết nối .......................................................................................................................................... 263

Mạng di động ........................................................................................................................................... 263
Công nghệ Wi-Fi ....................................................................................................................................... 270

Chế độ Hotspot di động ............................................................................................................................ 281

Cách sử dụng: Hotspot di động ................................................................................................................. 281
Gỡ rối: Chế độ Hotspot di động ................................................................................................................. 284

Công nghệ Bluetooth ................................................................................................................................ 286

Cách thực hiện: công nghệ Bluetooth ........................................................................................................ 286
Gỡ rối: công nghệ Bluetooth ..................................................................................................................... 294

Công nghệ NFC ........................................................................................................................................ 298

Cách sử dụng: Công nghệ NFC .................................................................................................................. 298
Gỡ rối: Công nghệ NFC ............................................................................................................................. 304

Máy chủ đa phương tiện ........................................................................................................................... 306

Cách thực hiện: Máy chủ đa phương tiện ................................................................................................... 306

Phụ kiện thông minh ................................................................................................................................. 308

Giới thiệu về ứng dụng Phụ kiện thông minh ............................................................................................... 308
Cài đặt đế cắm mới ................................................................................................................................... 308
Thay đổi cấu hình đế cắm .......................................................................................................................... 309
Xóa cấu hình đế cắm đã lưu ...................................................................................................................... 309

background image

Nguồn và pin ............................................................................................................................................ 310

Cách sử dụng: Nguồn và pin ..................................................................................................................... 310
Gỡ rối: Nguồn và pin ................................................................................................................................. 314

Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .................................................................................................................. 315

Cách thực hiện: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .......................................................................................... 315
Gỡ rối: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ ........................................................................................................ 321

Tìm kiếm .................................................................................................................................................. 323

Cách sử dụng: Tìm kiếm ............................................................................................................................ 323
Gỡ rối: Tìm kiếm ....................................................................................................................................... 328

Bảo mật .................................................................................................................................................... 329

Cách sử dụng: Bảo mật ............................................................................................................................. 329
Gỡ rối: Bảo mật ......................................................................................................................................... 360

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán .............................................................................................................. 363

Chạy, xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán .............................................................................................. 363
Chấp nhận, xóa, hoặc khôi phục sổ dịch vụ ................................................................................................ 363
Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán ................................................................................ 364
Tìm số kiểu của điện thoại thông minh và phiên bản của BlackBerry Device Software ................................. 364
Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán ......................................................................................... 364

Đồng bộ hóa ............................................................................................................................................. 366

Cách sử dụng: Đồng bộ hóa ...................................................................................................................... 366
Gỡ rối: Đồng bộ hóa .................................................................................................................................. 369

Tùy chọn truy cập ..................................................................................................................................... 371

Cách sử dụng: Khả năng truy cập .............................................................................................................. 371

Máy tính ................................................................................................................................................... 377

Sử dụng máy tính ..................................................................................................................................... 377
Chuyển đổi hệ đo lường ............................................................................................................................. 377

Bảng chú giải ............................................................................................................................................ 378

background image

Thông báo pháp lý .................................................................................................................................... 380