BlackBerry Curve 9380 - Tùy chọn kết nối cho các máy chủ OCSP và CRL

background image

Tùy chọn kết nối cho các máy chủ OCSP và CRL

Tùy chn

Mô t

Tên thân thiện

Nhập tên hiển thị cho máy chủ chứng chỉ.

URL máy chủ

Nhập địa chỉ web cho máy chủ chứng chỉ.